top of page
 • MUDr. Jozef Šmirala

PRVÁ POMOC PRI NIEKTORÝCH ŽIVOT OHROZUJÚCICH A INÝCH VÁŽNYCH STAVOCH A MOŽNOSTI AKUPRESÚRY PRI JEJ


Hlavné zásady poskytovania prvej pomoci.

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahrádza zdravotnícke a lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor jednoduchých úkonov, ale keďže pomôcky nie sú zväčša k dispozícii, treba improvizovať. Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahrádza zdravotnícke a lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor jednoduchých úkonov, ale keďže pomôcky nie sú zväčša k dispozícii, treba improvizovať.

Záchranca musí okamžite vedieť:

 • zhodnotiť situáciu a to bez ohrozenia vlastného života, zistiť príznaky a odhadnúť závažnosť stavu

 • poskytnúť samotnú prvú pomoc, privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého pracovníkom zdravotníckeho záchranného systému

Pri výskyte viacerých poranení u jedného postihnutého alebo pri viacerých zranených osobách treba najprv riešiť tie, ktoré sú priamo ohrozujúce na živote a až po ich stabilizácii sa venovať ďalším. Medzi najčastejšie život bezprostredne ohrozujúce stavy patria: zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu, veľké vonkajšie krvácanie, infarkt myokardu, bezvedomie často v dôsledku šoku, epileptický záchvat, náhla cievna mozgová príhoda.

 • Ak je postihnutý pri vedomí v rámci prvého kontaktu treba zistiť čo sa stalo a odobrať základné anamnestické údaje, aby sme zistili aké sú ťažkosti a následne vykonáme aspeksiu celého tela

 • Ak je postihnutý v bezvedomí treba zistiť či dýcha a či nieje prítomné veľké vonkajšie krvácanie

 • Pri bezvedomí skúšame získať údaje od svedkov príhody. Ak sa dá je treba zistiť čo, kedy a ako sa stalo, aké má postihnutý choroby a aké užíva lieky, či má alergie a aké a kedy mal posledný príjem jedla.

Pri aspeksii venujeme pozornosť najmä týmto častiam tela:

Hlava a krk: skontrolujeme vlasatú časť hlavy na krvácanie a deformity, uši a nos na výtok, ústa na zvratky a potravu. Pri podozrení na úraz krčnej chrbtice nikdy nehýbeme hlavou!

Oči: zrenice zúžené, rozšírené, nerovnako široké zrenice (čo svedčí o vážnom stave!)

Hrudník: hľadáme rany, cudzie telesá.

Brucho: hľadáme rany, výhrez orgánov, cudzie telesá.

Končatiny: skontrolujeme horné a dolné končatiny (či niesu deformity), rany, krvácanie. Porovnávame obe strany!

Chrbtica a chrbát: pri podozrení na úraz chrbtice skúsime citlivosť a silu končatín. Necháme si stisnúť ruky postihnutým, tlačiť nohami proti našej ruke

Hľadáme varovné známky ako: náramok, prívesok, varovná identifikačná karta upozorňujúce na ochorenie nositeľa. Tie môžu obsahovať telefónne číslo, meno lekára, názov ochorenia.

Po stabilizácii základných životných funkcií sa riadime známym pravidlom 5 T.

1. Ticho: Osobu pohodlne uložíme, snažíme sa pre ňu zaistiť telesný a duševný pokoj aktívnym upokojovaním.

2.Teplo : Podchladeniu bránime prikrytím zdola i zhora.

3.Tíšenie bolesti: antalgická poloha a ošetrenie poranení.

4.Tekutiny – pokiaľ je postihnutý pri vedomí a nehrozí riziko aspirácie

5.Transport

Akupresúra v prvej pomoci

Akupresúra je ošetrovanie akupunktúrnych bodov tlakom – jej teória a všetky princípy sú zhodné s akupunktúrou.

Je to metóda majúca nesporné výhody ako:

 • nulové nároky na vybavenie - treba len vedomosti a šikovné a citlivé ruky.

 • môže ju robiť aj zaškolený laik

 • možnosť vykonávať ju kedykoľvek, kdekoľvek, možný okamžitý zásah v rámci prvej pomoci,

 • žiadne vedľajšie účinky

 • Akupresúra ako taká je nebolestivá, avšak akupresúra pri prvej pomoci (až na ošetrenie pri infarkte myokardu a angine pectoris) je výnimkou.

 • V rámci prvej pomoci pôsobíme tlakom prsta alebo aj tvrdými a tupými predmetmi a to silným až bolestivým prítlakom

 • Buď robíme tlak 15 – 20 sekúnd na každý akupunktúrny bod alebo sa riadíme schémou (1-5-1-5-10)

 • Pri prvej pomoci treba akupresúru vykonávať súčasne s postupmi KPC resuscitácie, hemostázou, ošetrovaním fraktúr, popálenín, tíšením bolesti a transpotrom.

Používame silný prítlak. Tento vyvinieme rýchlo do 1 sekundy, 3 až 5 sekúnd ním pôsobíme a potom ho do sekundy zrušíme. Po prestávke 3 až 5 sekúnd cyklus opakujeme min. 5, max. 10 krát. (1-5-1-5-10)

 • Na to aby sme vedeli akupresúru správne vykonať musíme daný akupunktúrny bod presne lokalizovať.

 • Lokalita bodov sa často udáva vo vzťahu k okolitým anatomickým útvarom ako napr. výčnelok kosti, kožný záhyb, okraj svalu či hranica rastu vlasov. Mnohokrát sa ale body nachádzajú v miestach kde takéto útvary nie sú a tu sa preto treba orientovať meraním.

 • Meranie v centimetroch nemožno použiť nakoľko ľudia nie sú rovnakí vzrastom ani hmotnosťou – preto sa na tento účel využíva individuálna miera ktorá sa volá cun.

Kontraindikácie akupresúry:

akupresúra pri neurčenej diagnóze a bolesti neznámeho pôvodu (okrem 1.pomoci)

 • gravidita (IC4 Hegu, LP1 Yingbai, LP6 Sanyinjiao, VU60 Kunlun, JM1-13, mikrosystémy)

 • hemofília

 • infekčné kožné ochorenia

 • fraktúry

Prvá pomoc pri kolapse, šoku, bezvedomí,epileptickom záchvate a NCMP

Medzi hlavné príznaky šoku patrí:

 • spavosť alebo naopak nepokoj

 • neostré videnie

 • smäd a nevoľnosť

 • studená, bledá a spotená koža

 • rýchly a slabo hmatateľný pulz

 • zrýchlené a plytké dýchanie

Základným protišokovým opatrením je autotransfúzna čiže protišoková poloha kedy ležiacemu postihnutému nadvihneme dolné končatiny o 30 cm. Väčšina ľudí v šoku má pocit smädu. Aby sme tento zmiernili môžeme iba ovlažovať pery. V žiadnom prípade nedávame piť, pretože by to mohlo vyvolať zvracanie, ktoré zhoršuje stav.

Pri bezvedomí a pri epileptickom záchvate osoba nereaguje na hlasné oslovenie ani na zatrasenie za plece.

Ide o život ohrozujúci stav preto musíme konať neodkladne a najprv zistiť či je prítomnosť dýchania.

 • Ak postihnutý dýcha, uložíme ho do protišokovej polohy a privoláme odbornú pomoc, pričom stále sledujeme prítomnosť dýchania.

 • Ak je postihnutý v bezvedomí a zároveň nedýcha, zahájime kardiopulmonálnu resuscitáciu.

 • Epileptický záchvat sa dá veľmi jednoducho spoznať podľa náhleho a neohláseného začiatku s bezvedomím. Následný je vznik svalových zášklbov až kŕčov všetkých svalov. Dýchanie je sťažené a zrýchlené, môže dôjsť aj k mimovoľnému pomočeniu.

 • Aby sme predišli poraneniu epileptika, snažíme sa zabrániť jeho pádu, uvoľníme mu odev okolo krku a hrudníka, po odoznení kŕčov ho uložíme dostabilizovanej polohy a sledujeme ho až do obnovenia vedomia

 • Epileptikovi počas záchvatu nič nevkladáme do úst, nevyťahujeme mu jazyk ani nebránime v pohyboch!

 • Snažíme sa ho chrániť pred nárazmi na pevné predmety v okolí (hlavne hlavu)

 • Rýchlu zdravotnú pomoc voláme len bez prítomnosti epileptikovi blízkej osoby, alebo ak sa atak nezataví do 15 minút respektíve pri opakovanom záchvate v priebehu 30 minút.

Pri náhlej cievnej mozgovej príhode (mozgovej porážke) sú typické tieto prejavy:

 • Náhla slabosť, ochrnutie a necitlivosť polovice tváre, hornej a dolnej končatiny na jednej polovici tela (hemiplégia)

 • Postihnutý môže trpieť aj poruchou reči, sťaženým rozprávaním alebo neschopnosťou rozumieť hovorenému slovu.

 • Časté býva aj skalenie zraku, strata videnia na jednom oku ako aj nevysvetliteľné závraty, nestabilita a náhle pády.

 • Prejavom mozgovej porážky môžu byť aj náhle bolesti hlavy či strata kontroly nad močením a stolicou.

 • V prvom rade kontrolujeme vedomie a dýchanie (ak treba, poskytneme kardiopulmonálnu resuscitáciu).

 • Pri poruche vedomia postihnutú osobu uložíme na bok ochrnutou stranou nadol a uvoľníme nepostihnutú končatinu.

 • Ak je postihnutý pri vedomí, uložíme ho do pololežiacej polohy s podloženou hlavou, prípadne uvoľníme zubnú protézu a vyberieme zvyšky potravy.

 • Pri postihnutí očných svalov privrieme viečko, zabránime tak vysychaniu rohovky.

 • Zavoláme záchrannú zdravotnú službu a medzitým kontrolujeme stav vedomia a dýchania.

 • Nepodávame tekutiny!

V rámci akupresúry ošetrujeme tieto body:

 • TM26 Shuigou na rozhraní hornej a strednej tretiny philtra – odporúča sa ošetriť ako prvý– výrazne stabilizujúci efekt na nervovú sústavu. Ak nemožno použiť TM26 ošetríme bod JM24 Chengjiang v strede mentolabiálnej ryhy

 • R1 Yongquan uprostred plosky nohy na rozhraní prednej a strednej tretiny – apnoe, fibrilácia, hypotenzia. Môže i keď len na chvíľu prebrať pacienta a bezvedomia a umožniť tak komunikovať. Možno použiť aj pri renálnej kolike a bolestivom údere do skróta.

 • PC8 Laogong medzi hlavičkami 3. a 4. metakarpu (účinné aj pri kinetózach a hyperemesis gravidarum)

 • PC9 Zhongchong na radiálnej strane 3. prsta 1 fen od nechtového lôžka

 • EM49 Shixuan na špičkách prstov rúk – intenzívny prerušovaný tlak

Prvá pomoc pri popáleninách a poškodení organizmu teplom

K popáleninám najčastejšie dochádza pri styku kože s horúcimi parami, tekutinami či telesami.

Može byť aj poškodenie dýchacích ciest - pri vdýchnutí - vzniká inhalačná popálenina slizníc dýchacích ciest a pľúc s opuchom DC, pri obarení vznikajú lokálne popáleniny ktoré sa delia podľa závažnosti do troch stupňov.

Okamžite sa dostaví bolesť, v priebehu desiatok sekúnd začervenanie kože, prípadne sa objavia pľuzgiere (o niekoľko minút). Pri popálenine väčšej ako plocha niekoľko dlaní je pravdepodobný aj nástup šoku.

Životu nebezpečné môžu byť popáleniny u detí, ak sú väčšie ako plocha 2 dlaní a u dospelého, ak sú väčšie ako plocha 5 dlaní.

V rámci prehriatia tela môže ísť najčastejšie o horúčku, slnečný úpal a tepelný úpal - prehriatie u tavičov a hutníkov

V rámci prvej pomoci postihnuté miesto okamžite chladíme studenou vodou 20 minút a čím skôr po začatí chladenia treba dať dole prstene a prívesky!

Horiaci odev uhasíme, priškvarené časti odevu nestrhávame!

Keď prestane bolesť, prikryjeme miesto potravinárskou fóliou, obväzom, čistou tkaninou alebo mikroténovým vreckom.

Ak treba, poskytneme zasiahnutej osobe protišokové opatrenia a zariadime prevoz na definitívne ošetrenie.

Prvá pomoc predstavuje výrazné zníženie teploty tela stimuláciou aktívnych bodov:

 • P7 Lieque na radiálnej strane proc. styloideus 1,5 cunu nad zápästím – pri vpichu ihiel (aj injekčných) tieto možno nechať zavedené aj niekoľko hodín. Presúru robíme aj cez sterilný obväz. Vynikajúco sa osvedčuje pri všetkých typoch popálenín, výrazne pôsobí proti rozvoju šoku a edémov a tým stratám tekutín, pôsobí aj proti infekcii a zrýchľuje hojenie popálenín.

 • IC4 Hegu medzi 1. a 2. metakarpom ruky

 • IC11 Taianzong medzi lat. epikondylom humeru a šlachou m. biceps

 • TM14 Dazhui pod proc. spinosus C7

 • H3 Taichong madzi bázami 1. a 2. metatarzu

 • PC6 Neiguan 2 cuny nad záhybom zápästia

 • VF21 Jianjing v strede horného trapézového svalu

 • JM17 Shanzhong v strednej čiare vo výške 4. medzirebrivého priestoru, (muži - medzi bradavkami) – inhalačná popálenina

Prvá pomoc pri prudkých alergických reakciách a záchvate astmy bronchiale

Pri anafylaktickom šoku prvé príznaky začínajú o niekoľko sekúnd až minút preto postupujeme okamžite!

 • Pri edéme jazyka, laryngu a bronchov môže život zachrániť silná obojstanná stimulácia bodu alergie na ušnici ostrým predmetom - ihla potom mikroihla - ponecháva sa dlhodobo.

 • Ďalej robíme intenzívnu stimuláciu týchto bodov:

 • IC4 Hegu

 • P7 Lieque

 • LP10 Xuehai na najvyššom bode m. vastus medialis 2 cuny nad patelou

 • TM14 Dazhui a EM33 Dingchuan 1 cun laterálne od TM14

 • JM17 Shanzhong

 • JM22 Tiantu v stredovej čiare v incisura sterni (šikmá presúra!)

 • Bitong - extrameridiánový bod na najvyššom mieste nazolabiálnej ryhy

Prvá pomoc pri infarkte myokardu a angine pectoris

Infarkt myokardu je veľmi častou príhodou a vyžaduje

veľmi rýchlu pomoc.

 • Postihnutý pociťuje nepríjemný tlak, zvieranie, pálenie, neprerušovanú bolesť v strede hrudníka často s vyžarovaním do ľavej hornej končatiny.

 • Ďalšími príznakmi môžu byť šírenie bolesti do krku a sánky, slabosť, závrat, potenie, pocit na vracanie, pocit nedostatku vzduchu.

 • Príznaky sa zvyknú kombinovať naraz aj postupne!

Začíname konať, ak príznaky trvajú viac ako 5 – 10 minút bez prerušenia.

 • Postihnutého uložíme do pohodlnej polohy – posediačky s podloženými nohami pokrčenými v kolenách, uvoľníme odev okolo krku a pása, v miestnosti vyvetráme.

 • Ak je k dispozícii, podáme zasiahnutej osobe jednu tabletku Anopyrinu, Acylpyrinu alebo Aspirinu 400 mg.

 • Neodkladne privoláme záchrannú zdravotnú službu alebo vyhľadáme pohotovosť

 • Strata času pri váhaní zvyšuje riziko komplikácií.

 • Pripraviť sa treba na kardiopulmonálnu resuscitáciu pri náhlom vzniku bezvedomia následkom zastavenia krvného obehu.

Pri akupresúre aj keď v rámci 1. pomoci tu nevykonávame silnú stimuláciu ale pôsobíme sedatívnou technikou - stredný prítlak.

Tento zvyšujeme veľmi pomaly až do 30 sekúnd, 2-3 minúty ním pôsobíme, 30 sekúnd ho povoľujeme, (30-180-30) robíme len jeden cyklus.

 • C1 Jiquan v strede axily, mediálne od arteria axillaris

 • C7 Shenmen v zápästí na zadnom okraji os pisiforme

 • PC6 Neiguan 2 cuny nad stredom zápästia s flexorovej strany

 • P4 Xiabai 4 cuny pod axilou medzi bruškami m. biceps brachii

Prvá pomoc pri žlčníkovej a renálnej kolike

Kolikovitú bolesť spôsobuje reflaxný spazmus hladkej svaloviny močovodu alebo žlčovodu v mieste prekážky odtoku (konkrement, zápal, edém) a silný peristaltický pohyb nad prekážkou.

 • H3 Taichong 1,5 cunu nad kožným záhybom medzi palcom a 2. prstom – pri všetkých kolikovitých bolestiach

 • VF25 Jingmen na laterálnej strane brucha na voľnom okraji 12 rebra

 • VF34 Yanglingquan mediálne a pod caput fibulae

 • G25 Tiansho 2 cuny stranou od pupka

 • LP6 Sanyinjiao 3 cuny nad vnútorným členkom na zadnom okraji píšťaly

Prvá pomoc pri epistaxe (krvácaní z nosa)

Ide o krvácanie z prasknutých arteriol a venul nosovej sliznice – často z venózneho plexu locus Kieselbachi pri úraze nosa, silnej nádche, arteriálnej hypertenzii či poruche zrážanlivosti krvi.

 • Okrem iných postupov 1. pomoci (záklon hlavy, studený obklad na zátylok, tamponáda nosa) robíme stimulačnou technikou (1-5-1-5-10) akupresúru aj niekoľko ráz po sebe v asi dvojhodinových časových intervaloch alebo p.p.

 • IC4 Hegu najlepšie tonizačná bodová masáž 2-3 minúty

 • TM15 Yamen medzi oblúkom C1 a proc. spinosus C2

 • TM16 Fengfu medzi os. occipitale a oblúkom C1

 • VF20 Fengchi

 • IC20 Yingxiang v nosovo-lícnych ryhách 1 cun vedľa nosových krídel

2,218 views
bottom of page