top of page

Ochrana osobných údajov

Aké Vaše osobné údaje Poskytovateľ spracúva?

 

Poskytovateľ spracúva o Vás v papierovej a elektronickej forme Vaše osobné údaje v rozsahu ustanovenom zákonom, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobe, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vaším zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočností dôležitých na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti a identifikačné údaje Vašej zdravotnej poisťovne.

 

Na aký účel a na akom právnom podklade spracúva Poskytovateľ Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Poskytovateľ spracúva:

 

a) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej

starostlivosti

- za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej

starostlivosti pacientovi.

Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov zákonnou požiadavkou a bez ich

poskytnutia Vám nebude môcť byť poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo služba s ňou

súvisiaca.

 

b) pri plnení právnych povinností na základe osobitných právnych predpisov

- na účel plnenia povinnosti a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti verejného

zdravotného poistenia

- na účel dodržiavania základných záasad spracovania osobných údajov, implementácie a

udržiavania technických a organiyačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na

predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých

alebo známych bezpečnostných porušení a hlásenia takého porušenia jednotlivcom a orgánom,

spracovávania a odpovedania na žiadosti a sťažnosti od dotknutých osôb

- na účel riešenia inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci

 

c) na účely oprávnených záujmov Poskytovateľa, ktorými sú

- ochrana majetku Poskytovateľa alebo zdravia jeho zamestnancov alebo iných osôb

- ochrana verejného poriadku a bezpečnosti

- administrácia informácií súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

- určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Poskytovateľa

bottom of page