top of page

Shiatsu terapia pre ženy
Shiatsu therapy for women (please read the English text at the bottom of the page)

Shiatsu (šiacu) pochádza z Japonska a je založená na princípoch tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry. Názov shiatsu je spojením dvoch slov: shi – prst a atsu – tlak. Je detailne prepracovaným umením kedy je myseľ terapeuta v intímnom napojení na informačný zdroj a energetický systém pacienta.

 

Na fyzickej úrovni sa v shiatsu používajú prsty a palce - dlaní či chodidiel, ale aj lakte a kolená. Vykonávajú sa dotyky, ľahké rozťahovanie kože, hnetenie, trenie, tlak a vibrácie na rôzne oblasti tela so zmeraním na 12 meridiánov, na šľachovo-svalové dráhy a akupunktúrne body či reflexné zóny prislúchajúce orgánom. Za použitia pák a hmatov sa robia trakcie aj mobilizácie ako chrbtice tak i periférnych kĺbov, strečing šliach a svalov, čím sa zlepšuje aj odtok lymfy.

 

Táto terapia sa robí cez odev - treba mať oblečené pohodlné, ideálne bavlnené oblečenie: tričko, legíny, ponožky bez gumičky. Procedúra sa vykonáva na špeciálnej podložke – futóne a je veľmi príjemným a hlboko relaxačným zážitkom. Ten je docielený harmonizáciou tokov energií, odstránením energetických blokov a disharmónií na úrovni emočno-mentálnej a fyzickej. V rámci shiatsu terapie sa robí aj krátky anamnestický rozhovor zameraný aj na poradenstvo spôsobu života a hľadanie príčiny ťažkostí.

shiatsu-bratislava-acus3.jpg
shiatsu-bratislava-acus1.jpg

Na našom pracovisku sa shiatsu terapia aplikuje hlavne ženám a špecializujeme sa na gynekologické ochorenia, najviac na poruchy ženskej plodnosti. Ďalej liečime ochorenia a bolestivé stavy pohybového aparátu (chrbtice a periférnych kĺbov), svalové spazmy, tráviace, obehové i dýchacie ťažkosti, funkčné ochorenia endokrinných žliaz, neurózy, stavy stresu a predráždenosti, nespavosť, depresie, únavový syndróm a iné. Shiatsu je veľmi vhodná aj pre ľudí so strachom z pichania akupunktúrnych ihiel.

 

Ženské shiatsu vykonáva skúsená terapeutka Alica McCann Švajková. V prípade záujmu o shiatsu terapiu, objednajte sa prosím na terapiu kliknutím tlačidla.

shiatsu english

Shiatsu comes from Japan and is based on the principles of traditional Chinese medicine and acupuncture. The name shiatsu is a combination of two words: shi - finger and atsu - pressure. It is a detailed art when the therapist's mind is intimately connected to the patient's information source and energy system.

On a physical level, shiatsu uses fingers and thumbs - palms or feet, but also elbows and knees. Touches, light stretching of the skin, kneading, friction, pressure, and vibrations are performed on various areas of the body focused on 12 meridians, tendon-muscle pathways, and acupuncture points or reflex zones belonging to organs. With the use of special grips and touches, traction and mobilization of both the spine and peripheral joints, tendons, and muscles are stretched, which also improves lymph flow.

This therapy is practiced through clothing - you must wear comfortable, ideally cotton clothing: T-shirt, leggings, and socks without rubber bands. The procedure is performed on a special mat-futon and is a very pleasant and deeply relaxing experience. This is achieved by harmonizing energy flows, removing energy blocks, and disharmonies on the emotional-mental and physical levels. As part of shiatsu therapy, there is also a short anamnestic interview focused on counseling the way of life and finding the cause of difficulties.

At our workplace, shiatsu therapy is applied especially to women, and we specialize in gynecological diseases, mainly female fertility disorders. We also treat diseases and painful conditions of the musculoskeletal system (spine and peripheral joints), muscle spasms, digestive, circulatory, and respiratory problems, functional diseases of the endocrine glands, neuroses, states of stress and irritability, insomnia, depression, fatigue syndrome, and others. Shiatsu is also very suitable for people with a fear of pricking acupuncture needles.

Women's shiatsu is performed by experienced therapist Alica McCann Švajková. If you are interested in therapy, use the online booking system.

bottom of page