top of page

Vyšetrenie metódou EAV

(EAV diagnostika)

diagnostika-eav-acus-smirala-1000.jpg

EAV, teda elektroakupunktúra podľa Dr. R. Volla je originálna biofyzikálna metóda, ktorá pomocou špeciálneho elektronického prístroja zaznamenáva bioenergetické potenciály vnútorných orgánov i človeka ako celku. Zisťuje tak poruchy riadiacich a regulačných procesov v organizme. To následne umožňuje robiť diagnostické, preventívne a liečebné závery a opatrenia. Vyšetrenie a liečba sú nebolestivé a úplne bezpečné. EAV sa skladá z troch častí: medicínskej systémovej diagnostiky, rezonančného testovania a energoinformačného prenosu.

Medicínska systémová diagnostika

Zaoberá sa meraním a hodnotením mechanobioelektrických vlastností bodov EAV (sú to niektoré body akupunktúry a body objavené Dr. Vollom), ktoré sú energeticky prepojené s vnútornými orgánmi, tkanivami, alebo funkciami ľudského tela. Z nameraných hodnôt možno posudzovať ich aktuálny stav a celkový stav organizmu, v súlade s tým EAV umožňuje:

 

  • zavčas zistiť začínajúcu sa poruchu v organizme (už na informačnej alebo funkčnej úrovni), teda v začiatočnom predklinickom štádiu, keď sa navonok ešte nijako neprejavuje a keď ešte ani laboratórne či prístrojové vyšetrenia neobjavia odchýlku od normy. Z takejto včasnej diagnostiky vychádzajúca cielená liečba dokáže poruchu odstrániť už v jej zárodku a zabrániť tak vzniku, alebo ďalšiemu rozvoju ochorenia. EAV je tak ideálna prevencia, ktorá nemá nijaké negatívne vedľajšie účinky.

Umožňuje:

  • exaktne vykonávať celkovú i diferenciálnu diagnostiku akútnych aj chronických ochorení,

  • zistiť charakter, príčinu, závažnosť a stupeň pokročilosti ochorení aj závažných a na bežnú liečbu nereagujúcich,

  • rozpoznať a vysvetliť rozličné druhy toxických a alergických záťaží v tkanivách, alergické reakcie a dispozície, potravinové alergie, alebo prítomnosť tzv. fokusov a rušivých polí. Ide o nahromadenie jedovatých látok z predtým nevyliečených, ale iba "potlačených" ochorení, 

  • odhaliť subklinické otravy napríklad liekmi, amalgámom (zo zubných výplní) či škodlivinami z vonkajšieho prostredia – potravinovými toxínmi, konzervačnými látkami, plesňami, insekticídmi, pesticídmi a podobne. Riadenou detoxikáciou organizmu pomocou individuálne vytestovaných a energoinformačným prenosom zhotovených homeopatických preparátov či nozód dokáže tieto záťaže a otravy odstrániť,

  • diagnostikovať a liečiť ochorenia zapríčinené dedičnou záťažou. Sú to chronické, konvenčnou diagnostikou veľmi ťažko objasnitelné poruchy a ochorenia rozličných orgánov a tkanív. Podstatou je genetický prenos patologickej informácie, ktorý môže vyvolať oslabenie a poruchu v hociktorej časti organizmu, 

  • objasniť poruchy imunity a tieto aj liečiť. Bývajú zapríčinené najčastejšie tzv. črevnou dysmikróbiou. Je to závažná porucha vnútorného prostredia čreva (tenkého aj hrubého) vyznačujúca sa úbytkom normálnej črevnej mikroflóry a rozmnožením choroboplodných baktérií, plesní a parazitov, spojená so zápalom črevnej sliznice. Choroboplodné mikroorganizmy produkujú toxíny, ktoré sa šíria krvou a lymfou do celého tela. Dôsledkom je priotrávenie organizmu, vyčerpanie imunitného systému, únavový syndróm, bolesti hlavy, depresie, alergia, zápaly, nádorové ochorenia a iné zdravotné problémy. Závažné je to, že črevná dysmikróbia sa sama bez špecifickej liečby nikdy neupraví a hrozí sústavným poškodzovaním organizmu. V takomto prípade treba vykonať dôslednú detoxikáciu organizmu a očistu čreva pomocou zhotovených rezonančných energoinformačných preparátov, životosprávou a užívaním vhodných probiotík. Často býva prospešné aj súčasné vykonávanie akupunktúry. Iba tak možno docieliť sanáciu čreva a obnovenie jeho funkcií a úpravu narušenej imunity.

  • Pomocou EAV možno tiež vykonávať rýchlu orientačnú diagnostiku v rámci preventívnych a skríningových vyšetrení jednotlivcov i kolektívov. Túto možno v prípade patologického nálezu rozšíriť o špeciálne a odborné vyšetrenia. Zistené začínajúce sa poruchy možno v zárodku riešiť adekvátnou liečbou.

Rezonančné testovanie

Pri ňom sa určitá látka, u ktorej chceme zistiť ako pôsobí na organizmus, vkladá do merného prúdového okruhu. Napríklad ak je to homeopatický liek, ktorý je pre organizmus vhodný, jeho kmity (oscilácie) spôsobia zmenu  a posun pôvodne zlých nameraných hodnôt k norme. V prípade, že by nebol vhodný, pôvodné hodnoty sa nemenia, alebo dokonca zhoršujú. Možno tak kvalitatívne i kvantitatívne preskúšať pôsobenie liekov už pred ich užitím a nájsť liek, ktorý svojim pôsobením najlepšie zodpovedá okamžitému - dynamickému stavu organizmu. Okrem liekov (homeopatických i alopatických) možno takto testovať tiež tzv. nozódy (s cieľom objasniť príčinu a pôvod choroby), fytoterapeutiká, alergény a rôzne chemické i toxické látky. Súčasne možno zisťovať individuálnu znášanlivosť všetkých látok - napríklad potravín, kovov, šperkov, čistiacich a kozmetických prípravkov a podobne. Veľký význam má testovanie znášanlivosti materiálov umelých náhrad v chirurgii a ortopédii pred ich zavedením do tela, ako aj zubných náhrad a materiálov zubných výplní v stomatológii.

EAV energoinformačný transfer a liečba

Ide o elektronické prepisovanie informácií o vlastnostiach lieku alebo nozódy (tiež nazývané "nosoda") (vytestovaného preparátu) na neutrálny nosič - alkoholový roztok. Prepisom a fixáciou informácie sa placebo mení na rezonančný preparát, ktorý rezonuje s dynamickou úrovňou organizmu a plne zodpovedá jeho stavu a potrebám. Výhodou je, že takýto preparát na vnútorné čí vonkajšie použitie má pacient k dispozícii prakticky okamžite (energoinformačný transfer sa uskutoční v priebehu niekoľko minút). Liečba sa teda môže začať bezprostredne po diagnostike, čo zvyšuje jej účinnosť.

Z uvedeného je zrejmé, že EAV predstavuje exaktný, neinvazívny, nebolestivý a bezpečný postup, ktorý zvyšuje operatívnosť rozhodovania lekára pri určovaní diagnózy a voľbe taktiky liečby. Ich prakticky nedoceniteľnou výhodou je vysoký stupeň záchytnosti a objasniteľnosti aj inak nezistiteľných a teda zákerných ochorení. Presne cielená a dávkovateľná liečba, za predpokladu, že ju vykonáva skúsený lekár, je veľmi účinná. Samozrejme vždy je dôležitý aj časový faktor. Čím skôr dôjde k odhaleniu poruchy a k správnej liečbe, tým väčšia je šanca pre záchranu zdravia a zvýšenie kvality života.

bottom of page